Новости

TransDigm เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Dart

ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์หลังการขาย Dart ถูกซื้อกิจการโดย TransDigm ในราคา 360 ล้านดอลลาร์