Новости

NIAR Werx เพิ่มงานแปลงสินค้าเพิ่มเติม

โครงการ Werx MRO ของสถาบันวิจัยการบินแห่งชาติได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแปลงผู้โดยสารเป็นการขนส่งสินค้าสำหรับโซลูชั่นอากาศยานที่มีความแม่นยำ